Vozilo u zavisnosti od Vaših potreba, možete iznajmiti kratkoročno (do 30 dana) ili dugoročno u trajanju od više meseci. Minimalno trajanje najma je jedan dan (24h).

ozilo može iznajmiti osoba sa najmanje 21 godinom starosti, i važećom vozačkom dozvolom starom najmanje 2 godine.

Ukoliko iznajmljujete kao fizičko lice, troškove najma i sve eventualne dodatne troškove možete platiti gotovinski ili kreditnom karticom.

Pravna lica najam plaćaju preko tekućeg računa.

Za detaljnije informacije pozovite neku od naših poslovnica.

Automobil dobijate sa punim rezervoarom a troškove utrošenog goriva snosite sami. U slučaju da nevratite vozilo sa punim rezervoarom, utrošeno gorivo se naplaćuje prema važećim cenama goriva na pumpama.

Opšte odredbe i uslovi najma

Smiles rent-a-car (u daljem tekstu Najmodavac) iznajmljuje Najmoprimcu (u daljem tekstu Najmoprimac) čiji su podaci na prednjoj strani Ugovora o iznajmljivanju vozila, vozilo pod sledećim uslovima:

Da svojeručno potpiše Ugovor o iznajmljivanju vozila i time se saglasi sa odredbama ugovora:

• da cene i ostale uslove iznajmljivanja vozila rent a car navedene u važećem cenovniku prihvata kao sastavni deo ovog Ugovora;
• da ima 21godinu starosti i važeću vozačku dozvolu najmanje 2 godine;
• da prima vozila rent a car u ispravnom stanju sa svim pripadajućim priborom i dokumentima o vozilu;
• da iznajmljeno vozilo rent a car vrati u ugovorenom roku ili ranije na zahtev Najmodavca;
• da za produženje ovog ugovorenog perioda korišćenja vozila rent a cartraži saglasnost Najmodavca 48 sati pre isteka roka vraćanja vozila;
• da odmah obustavi vožnju ako se za vreme korišćenja pokvari brojač kilometara vozila rent a car i o kvaru brojača najbržim putem obavesti Najmodavca;
• da ukoliko se prilikom vraćanja vozila rent a car ustanovi da je brojač kilometara oštećen plati Najmodavcu iznos troškova 500 kilometara za svaki dan korišćenja vozila;
• da iznajmljeno vozilo uredno održava i čuva za vreme korišćenja;
• da iznajmljeno vozilo rent a car ne koristi pod uticajem alkohola ili droga, u protivzakonite svrhe, za obuku vozača, za prevoz putnika ili robe uz nadoknadu, prevoz ili vuču drugih vozila, prikolica ili njihovih delova, za učestvovanje u auto-sportskim takmičenjima;
• da vozila rent a car koristi samo za vlastite potrebe i da ga ne iznajmi ili posudi trećem licu;
• da iznajmljeno vozila rent a car ne optereti osobama ili predmetima preko dozvoljene nosivosti;
• da iznajmljeno vozila rent a car ne koristi u inostranstvu bez saglasnosti Najmodavca;
• da bez saglasnosti Najmodavca neće vršiti nikakvu promenu delova, sklopova il uređaja na vozilu rent a car;
• da će snositi troškove utrošenog goriva iznajmljenog vozila;

2. U slučaju da se Najmoprimac ne pridržava uslova iz člana 1. obavezuje se da će Najmodavcu nadoknaditi svu i svaku štetu koja bi iz toga proizašla, a čiju visinu utvrđuje Najmodavac.

3. Najmodavac će Najmoprimcu, uz predočenje potvrde o izvršenom plaćanju nadoknaditi troškove ulja i redovnog održavanja vozila (izuzev troškova pranja vozila za vreme korišćenja).

4. Najmoprimac je dužan da položi depozit prilikom iznajmljivanja vozila. Iznos depozita zavisi od grupe iznajmljenog vozila i dužine trajanja najma. Minimalna visina depozita je 500,00 Eur u dinarskoj protivvrednosti.

5. Najmoprimac je dužan da plati sve kazne i saobraćajne prekršaje koje su nastale zbog nepropisnog korišćenja vozila, uključujući i kazne za nepropisno parkiranje.

6. Cena najma ne uključuje sledeće rizike:

• Oštećenja na iznajmljenom vozilu rent a car van registrovanog saobraćajnog udesa
(oštećenja na parkingu, i sl).- u slučaju oštećenja na parkingu i u saobraćaju na iznajmljenom vozilu, Najmoprimac plaća celokupnu štetu na iznajmljenom vozilu;
• Invalidnost (delimičnu ili potpunu) i smrt vozača i putnika u iznajmljenom vozilu rent a car koja nastane kao posledica udesa.

7. Najmoprimac je odgovoran za štete učinjene na iznajmljenom vozilu kao i za štete nastale zbog nekorišćenja (stajanja vozila za sve vreme trajanja popravke). Iznos štete nastale zbog nekorišćenja (stajanja) utvrđuje se u iznosu paušalne cene dnevnog najma vozila po važećem cenovniku.

8. Bez obzira na eventualno otkupljenu odgovornost za štetu učinjenu na iznajmljenom vozilu rent a car, Najmoprimac je odgovoran za:

• štetu učinjenu na vozilu koju je on načinio pod uticajem droga ili alkohola;
• štetu prouzrokovanu namerno ili usled grube nemarnosti u vožnji;
• štetu ako vozač u momentu nastale štete nije imao važeću vozačku dozvolu;
• krađu ako vozilo u momentu krađe nije bilo zaključano ili alarmom obezbeđeno;

9. Najmoprimac se obavezuje da će u slučaju nezgode štititi interese Najmodavca i njegovog Osiguravajućeg društva tako:

• što će zabeležiti imena i adrese učesnika i svedoka nezgode;
• što neće napustiti oštećeno vozio dok ga nije sklonio sa mesta nezgode i osigurao;
• što će u slučaju većeg oštećenja vozila ili ako u nezgodi ima povređenih lica (čak i kad je očigledna krivica drugih lica) odmah pozvati i sačekati dolazak policije;
• što će podneti pismeni izveštaj o nezgodi najbližoj poslovnici Najmodavca.

10. Najmodavac neće obeštetiti Najmoprimca za gubitak ili oštećenje ličnog prtljaga i robe koje koja se nalazi u / na iznajmljenom vozilu.

11. Najmodavac neće obeštetiti Najmoprimca za štete nastale nastale zbog: bilo kakvog kvara na vozilu za vreme korišćenja i / ili zakašnjenja kod isporuke vozila.

11. Najmodavac neće obeštetiti Najmoprimca za štete nastale nastale zbog: bilo kakvog kvara na vozilu za vreme korišćenja i / ili zakašnjenja kod isporuke vozila.

13. Ukoliko Najmoprimac izmiruje troškove kreditnom karticom, svojim potpisom na originalu ugovora ovlašćuje Najmodavca da ukupne troškove najma fakturiše kreditnom klubu ili banci koje je izdalo kreditnu karticu.

14. U slučaju prihvatanja stranog sredstva plaćanja kurs razmene bilo koje valute koja se razmenjuje biće konačno utvrđen od strane Najmodavca.

15. U slučaju spora iz ovog ugovora stranke ugovaraju nadležnost suda u Beogradu.

sr_RS
en_GB sr_RS